• نقشه سایت

صفحه اصلی

پورتال اداره کل استان

راهنمای مراجعین

هنری و سینمایی

تجسمی

نمایش

موسیقی

صندوق اعتباری هنر

سینمایی و سمعی بصری

فرایند صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی
فرایند صدور پروانه تاسیس مرکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری
فرایند صدور پروانه تاسیس موسسه تولید فیلم‌های غیر سینمایی
فرایند صدور پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدئویی
فرایند صدور پروانه فعالیت سینما
فرایند صدور کارت مدیریت سینماها
فرآیند صدور مجوز تولید فیلم تا سقف 60 دقیقه
فرایند صدور موافقت اصولی برای احداث مجتمع سینمایی

فرآیند صدور اجرای تعزیه

فرایند صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی‌بک

فرایند صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه‌ای(کنسرت)بیش از ٥٠٠نفر

فرایند صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی‌بک کمتر از ٥٠٠ نفر

فرایند صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه‌ای(کنسرت)کمتر از ٥٠٠نفر

فرایند صدور مجوز اجرای نمایش

فرایند صدورمجوز تمرین نمایش

فرایند صدور خروج آثار تجسمی

قرآن و عترت

موسسه فرهنگی قرآن و عترت تک منظوره

فرآیند صدور
فرم های مورد نیاز

موسسه فرهنگی قرآن و عترت چند منظوره

شرایط صدور
فرم های مورد نیاز

فرهنگی و مطبوعات

نشر

تاسیس انتشارات
فرایند صدور
فرم های مورد نیاز
تاسیس کتاب فروشی
فرم های مورد نیاز
مجوزبعد از چاپ کتاب(اعلام وصول)
شرایط صدور
فرایند صدور
فرم های مورد نیاز
مجوزقبل از جاپ کتاب
شرایط صدور
فرایند صدور
فرم های مورد نیاز

چاپ

تاسیس چاپخانه
شرایط صدور
فرایند صدور
تاسیس صحافی
شرایط صدور
فرایند صدور
فرم های مورد نیاز
تاسیس لیتوگرافی
شرایط صدور
فرایند صدور
فرم های مورد نیاز
محوز ترخیص ماشین آلات چاپ ودستگاه های وابسته
شرایط صدور
فرایند صدور
مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ وتغیرمالکیت
شرایط صدور
فرایند صدور
مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاه های وابسته
شرایط صدور
فرایند صدور
موافقت نامه تاسیس چاپخانه
شرایط صدور
فرایند صدور
فرم های مورد نیاز

موسسات فرهنگی

صدور پروانه فعالیت موسسات فرهنگی هنری چندمنظوره
شرایط صدور پروانه فعالیت مؤسسات فرهنگی هنری چند منظوره
فرآیندصدور پروانه فعالیت موسسات فرهنگی هنری چندمنظوره
فرم های موردنیاز
صدور پروانه فعالیت موسسات فرهنگی هنری تک منظوره
شرایط صدور پروانه فعالیت موسسات فرهنگی هنری تک منظوره
فرایند صدور پروانه فعالیت موسسات فرهنگی هنری تک منظوره
فرم های مورد نیاز
صدور مجوز برنامه‌های فرهنگی و هنری
شرایط صدورمجوزاجرای برنامه های فرهنگی
فرآیند صدور مجوز اجرای برنامه های فرهنگی و هنری

مطبوعات

اعلام وصول نشریات
شرایط صدور
فرآیند صدور
دفتر سرپرستی نشریه
شرایط صدور
فرآیند صدور
فرم های مورد نیاز
دفتر نشریه
فرآیند صدور
مجوز کارت خبرنگاری داخلی
شرایط صدور
مجوز نشریه(چاپی و الکترونیکی)
شرایط صدور
فرآیند صدور
مرکز توزیع و فروش نشریات
شرایط صدور
فرآیند صدور
فرم های مورد نیاز

تبلیقات

آگهی نامه
فرم های مورد نیاز
تاسیس کانون آگهی و تبلیغات
شرایط صدور
فرآیند صدور
فرم های مورد نیاز
مجوز اجرای طرح های تبلیغاتی
فرایند صدور
فرم های مورد نیاز

تماس با رئیس اداره شهرستان

لیست مراکز فرهنگی هنری

کانونهای فرهنگی و هنری مساجد