• فرایند صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی‌بک کمتر از ٥٠٠ نفر