• فرایند صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه‌ای(کنسرت)بیش از ٥٠٠نفر