• فرایند صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه‌ای(کنسرت)کمتر از ٥٠٠نفر