• ارتباط با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا

تلفن مستقیم رئیس             53515090  

               تلفن همراه               09133213382               

E_mail: shahreza@ershadesfahan.ir